nazeranie²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: Podľa Kanta je nazeranie to, čím sa poznanie bezprostredne vzťahuje na predmety a uskutočňuje sa len potiaľ, pokiaľ sú nám dané predmety
Zdroj: PODĽA http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvn/nazeranie_kant_i.html

Kontext: Nech sa poznanie vzťahuje na predmety hocakým spôso­bom a hocakými prostriedkami, tak to, čím sa na ne vzťahuje bezprostredne a voči čomu je každé myslenie iba prostriedkom na dosiahnutie cieľa, je nazeranie.
Zdroj kontextu: Kant, I.: Kritika čistého rozumu. Bratislava: Pravda 1997, s. 75.
Príbuzné termíny: nazeranie¹, čisté nazeranie, empirické nazeranie, intelektuálne nazeranie, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: intuition, de: Anschauung (die)
Poznámka: Usku­točňuje sa len pokiaľ je nám predmet daný; a ten môže byť daný, aspoň nám ľuďom, len keď určitým spôsobom pôsobí na myseľ. Spôsobilosť (receptivita) získavať pred­stavy tak, že na nás pôsobia predmety, nazýva sa zmyslovosťou. Predmety sú nám teda dané prostredníctvom zmyslo­vosti a len ona nám poskytuje nazerania.
URL: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvn/nazeranie kant i.html