O projekte

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Definícia a funkcia terminologických databáz

Pojem terminologická databáza zahŕňa komplexný súbor informácií pojmového, lingvistického ako aj administratívneho charakteru o termínoch z jedného alebo viacerých jazykov, usporiadaný do terminologických záznamov. Pomocou softvéru možno tieto informácie aktualizovať, modifikovať a dopĺňať. Terminologická databáza zároveň umožňuje vytvárať rôzne druhy výstupných informácií v takej forme, ktorá je v súlade s cieľmi terminologickej databázy (najčastejšie vo forme tematických glosárov a slovníkov). Databáza slúži ako referenčný zdroj jednak pre odbornú verejnosť, jednak pre lingvistov, prekladateľov, lexikografov a v neposlednom rade aj pre laikov z radov širokej verejnosti, pretože predstavuje neoceniteľný zdroj informácií odborného i jazykového charakteru.

Slovenská terminologická databáza

Ako sa uvádza v Koncepcii starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda SR 14. februára 2001, "v záujme celej vedeckej a odbornej verejnosti je vybudovať banku termínov a sprístupniť ju v elektronickej podobe. Je to finančne i personálne náročná úloha, vyžadujúca si medzirezortnú spoluprácu. Najlepšie odborné predpoklady na budovanie banky dát má Jazykovedný ústav".

Projekt Slovenskej terminologickej databázy možno teda vnímať ako zdvihnutie hodenej rukavice. Ambíciou jej tvorcov je zhromažďovať slovenské terminologické sústavy z rôznych oblastí a prispieť tak k ich ustáleniu a unifikácii na základe spolupráce odborníkov a lingvistov. Práve tento cieľ spolu s adresátom, ktorým je široká odborná, lingvistická i laická verejnosť, určil nielen koncepciu databázy ale aj štruktúru a obsah terminologického záznamu.

Projekt Slovenskej terminologickej databázy

Príprava projektu Slovenskej terminologickej databázy sa v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV začala už v roku 2005 vypracovaním analýzy existujúcich terminologických databáz v Európe a Severnej Amerike, na základe ktorej vznikol návrh štruktúry budúcej databázy spolu s návrhom terminologického záznamu. V roku 2006 sa pracovalo na softvérovej podpore databázy a zároveň prebiehala komunikácia s budúcimi spolupracovníkmi a získavanie textov z predmetných oblastí. Vzhľadom na domovské korpusové pracovisko (http://korpus.juls.savba.sk) projekt počíta aj s vytvorením odborných podkorpusov Slovenského národného korpusu, ktoré sa stanú cenným zdrojom terminologických informácií.

V máji 2007 sa spustila skúšobná prevádzka Slovenskej terminologickej databázy, ktorá spočiatku obsahovala len dáta z oblasti astronómie, frazeológie, korpusovej lingvistiky, civilnej ochrany, požiarnej ochrany, migračnej politiky a bilingvizmu. Postupne sa dopĺňali ďalšie terminologické súpisy, ktoré boli publikované v odbornom jazykovednom časopise Kultúra slova. Skúšobné sprístupnenie verejnosti malo za cieľ zhromaždiť základné termíny najmä z horeuvedených oblastí a overiť navrhnutú štruktúru ich úpravou. Po skúšobnej prevádzke sa roku 2008 začali v súlade s koncepciou STD systematicky vypracúvať terminologické záznamy z oblasti sociálnej ochrany a v rámci menšieho projektu historickej terminológie.


Bibliografia k projektu STD vrátane všeobecnejšie terminologicky ladených príspevkov.


Legenda terminologického záznamu

Terminologický záznam, inšpirovaný okrem iného normou STN ISO 10241 Medzinárodné terminologické normy. Tvorba a úprava, obsahuje údaje vzťahujúce sa na termín, pojem a doplnkové administratívne údaje. Za povinnú položku sa pritom považuje: termín, oblasť, definícia, zdroj definície a príbuzné termíny. Pri výbere jednotlivých položiek a ich dôležitosti sa prihliadalo aj na výsledky prieskumu potrieb prekladateľov na odborných fórach v roku 2005.

termín termín
synonymum synonymum alebo synonymá heslového termínu oddelené čiarkou, pričom sa za synonymum považuje aj skratka, ortografický či syntaktický variant
oblasť oblasť, z ktorej termín pochádza; vypĺňa sa deskriptormi poslednej verzie tezauru EUROVOC [4.7.] © European Union, 2018, http://eurovoc.europa.eu/, ktorá v súčasnosti obsahuje 7159 deskriptorov, usúvzťažnených hierarchickými a asociatívnymi vzťahmi
definícia definícia heslového termínu zastupujúceho pojem; preferuje sa tzv. intenzionálna definícia, ktorá obsahuje najbližší nadradený druh pojmu a špecifické príznaky, teda usúvzťažňuje pojem/termín s jedným alebo viacerými inými pojmami/termínmi
zdroj definície zdroj definície vo forme skráteného bibliografického záznamu: AUTOR: NÁZOV DIELA, ROK VYDANIA
kontext text, ktorý obsahuje doplňujúce informácie o pojme a/alebo dosvedčuje používanie termínu
zdroj kontextu zdroj kontextu vo forme skráteného bibliografického záznamu: AUTOR: NÁZOV DIELA, ROK VYDANIA
použitie termínu naznačuje pragmatický charakter termínu, pričom je možné vybrať niektorý z nasledujúcich kvalifikátorov: eurolegislatívny, legislatívny, neologizmus, nesprávny, normalizovaný, odporúčaný, profesionalizmus, zastaraný, historizmus a navrhovaný STD. Zároveň sa počíta s možnosťou nulového kvalifikátora
autorita názov inštitúcie alebo terminologickej komisie, ktorá odporučila, schválila alebo navrhla termín
príbuzné termíny vkladajú sa hierarchicky nadradené/podradené termíny (hyperonymá/hyponymá) a/alebo hierarchicky rovnocenné termíny (izonymá/meronymá)
cudzojazyčný ekvivalent terminologické ekvivalenty v cudzích jazykoch, ktorých spoľahlivosť a záväznosť vzhľadom na obmedzené možnosti projektu a jeho náročnosť nemožno zabezpečiť ani zaručiť; uvádza sa dvojpísmenová skratka jazyka podľa [639-1], dvojbodka a ekvivalent; prvoradý je anglický ekvivalent, v prípade rozdielov v terminológii aj český
poznámka priestorovo ohraničený komentár autora/ov záznamu, ktorý sa nehodí do ostatných položiek; má charakter doplnkovej informácie ku ktorejkoľvek časti terminologického záznamu
URL relevantné URL, vzťahujúce sa na heslový termín, uvádza sa podľa možnosti odkaz na stránky s pravdepodobnosťou dlhodobej existencie (napr. Wikipédia)

O cudzojazyčných ekvivalentoch

Pole vyhradené cudzojazyčnému ekvivalentu/ekvivalentom patrí k fakultatívnym údajom, a to z toho dôvodu, že uvedenie ekvivalentu považujeme za neúplnú informáciu, ak tento nie je doplnený aspoň definíciou v príslušnom jazyku. Vzhľadom na obmedzené možnosti projektu a jeho náročnosť takáto obsiahlosť v prípade cudzojazyčného ekvivalentu neprichádza do úvahy. V právnej oblasti navyše vyvstáva ešte ďalšia komplikácia – rozdielnosť právnych systémov jednotlivých štátov, čo automaticky vylučuje priame ekvivalentovanie existujúcich slovenských právnych termínov terminológiou napr. anglofónnej proveniencie. Ekvivalentácia slovenských právnych termínov v cudzích jazykoch by si zaslúžila samostatný projekt.

Vysvetlenie pragmatických kvalifikátorov

Pri výbere kvalifikátorov sa vychádzalo z noriem ISO 12620:1995 a ISO 740:2000.

odporúčaný termín odporučila terminologická komisia príslušného odboru, prípadne iná relevantná inštitúcia, alebo je "odporúčaný" úzom odborníkov
normalizovaný termín definuje norma/normy
legislatívny termín definuje zákon alebo vyhláška
eurolegislatívny termín definuje zákon alebo vyhláška Európskych spoločenstiev
neologizmus novovytvorený, resp. novoprevzatý, ktorého forma a/alebo obsah sa ešte môže zmeniť
nesprávny termín sa neodporúča používať vzhľadom na jeho nekorektnú formu alebo obsah
zastaraný termín sa neodporúča používať vzhľadom na jeho archaickosť
profesionalizmus termín sa používa v odbornom slangu
historizmus termín označujúci osobu, predmet, jav, ktoré už nejestvujú
navrhovaný STD novovytvorený termín, ktorý navrhujú tvorcovia konkrétnej terminologickej zbierky