O projekte/Odkazy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Slovenské terminologické databázy a slovníky

Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií

Elektronický slovník inteligentných dopravných systémov

 • Obsahuje slovenské a anglické termíny danej oblasti spolu s definíciou, odkazom na špecifickú disciplínu a ďalšími informáciami. Slovník je prístupný na základe bezplatnej registrácie.
 • http://www.its-sk.com/content/slovnik


Zahraničné terminologické databázy a slovníky

Všeobecné

Medziinštitucionálna terminologická databáza IATE

 • Vznikla upravením a zlúčením obsahu troch hlavných a ďalších vedľajších databáz európskych štruktúr. Primárne predstavuje pomôcku pri tvorbe, preklade a revízii európskej legislatívy. Obsahuje 10 miliónov terminologických záznamov vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie klasifikovaných pomocou tezauru EUROVOC 4.3. V terminologických záznamoch možno nájsť definície/výklady, zdroj termínu, prípadne aj definície, cudzojazyčné ekvivalenty, kontext či poznámky a tiež určený stupeň spoľahlivosti termínu na stupnici 0 – 4.
 • http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load

Kanadská databáza TERMIUM

 • Zameriava sa na používateľov Severnej Ameriky, a preto zahŕňa nielen anglické a francúzske, ale aj španielske termíny v celkovom počte 3,9 milióna. Kladie dôraz na reálne používanie termínov (autentické citácie zo spoľahlivých textov). Okrem nich ponúka morfologické charakteristiky termínov, definície, synonymá, varianty, skratky, poznámky a kontexty použitia termínov. Navyše zahŕňa aj manuál ako pomôcku pri tvorbe textov. Ide o platenú databázu.
 • http://www.btb.termiumplus.gc.ca/

Le Grand dictionnaire terminologique

 • Terminologická databáza pre frankofónnych občanov Kanady, ktorá ponúka viac ako 3,5 milióna terminologických záznamov, obsahujúcich francúzske termíny a ich anglické ekvivalenty, morfologické charakteristiky, definície, synonymá, varianty, skratky a poznámky.
 • http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp

!EuroTermBank

 • Projekt zameraný na výmenu a sprístupňovanie terminologických údajov, metodológií a postupov, vrátane existujúcich viacjazyčných terminografických produktov prostredníctvom internetového portálu a centralizovanej „terminologickej banky“ pre tzv. nové jazyky (estónčinu, maďarčinu, lotyštinu, litovčinu, poľštinu a dánčinu). Ponúka prepojenie na iné databázy a terminologické zdroje, pričom celkovo obsahuje takmer 600 000 spracovaných termínov z 21 oblastí v 27 jazykoch vrátane slovenčiny a češtiny.
 • http://www.eurotermbank.com/

Chorvátska terminologická databáza STRUNA

 • Databáza chorvátskeho Ústavu pre jazyky a lingvistiku obsahuje termíny z 20 disciplín spolu s definíciou a špecifikovaním oblasti.
 • http://struna.ihjj.hr/

!FranceTerme

 • Databáza obsahuje odporúčané francúzske termíny, publikované v Úradnom vestníku (Journal officiel). Termíny sú oficiálnymi ekvivalentmi anglických termínov z rôznych disciplín. Okrem hľadaného termínu používateľ získa informáciu o oblasti, definícii, príbuzných termínoch, zdroji či poznámkach.
 • http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/

Base de terminologie

 • Databáza organizácie Conseil international de la langue française má za cieľ obohacovať francúzštinu a podporovať jej šírenie spravovaním terminologických zdrojov a organizovaním spolupráce s inými jazykmi. Obsahuje 120 000 francúzskych termínov spolu s ich anglickými, nemeckými a španielskymi ekvivalentmi a definíciami, ako aj príbuznými termínmi.
 • http://www.cilf.org/cd.fr.html

Švédska terminologická databáza Rikstermbanken

Nórska terminologická databáza Termportalen

Islandská terminologická databáza Orðabanki

Fínska terminologická databáza vied a umení

 • Ide o terminologický projekt zameriavajúci sa na viaceré oblasti (v marci 2015 ich bolo 27), pričom využíva kolaboratívne prostredie sémantickej MediaWiki platformy, otvorenej širokej verejnosti. Obsahuje v prvom rade fínske termíny, ale aj inojazyčné ekvivalenty spolu s definíciou, zaradením pojmu do pojmového systému, obrázkami, kontextmi a tiež informáciami o morfologickej stavbe termínu.
 • http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Hanke/en

Terminologická databáza TEPA

 • Databáza TEPA ponúka predovšetkým fínske termíny, ako aj ich švédske ekvivalenty z rôznych oblastí spolu s definíciami, synonymami, pragmatickými kvalifikátormi, kontextmi a poznámkami. Okrem švédskych ekvivalentov sa tu vyskytujú ekvivalenty v ďalších 12 jazykoch vrátane angličtiny, francúzštiny či nemčiny.
 • http://www.tsk.fi/tepa/netmot.exe?UI=engr&height=151

Írska terminologická databáza

 • Obsahuje predovšetkým írske termíny a ich anglické ekvivalenty z rôznych disciplín, spolu s gramatickými charakteristikami a príbuznými termínmi.
 • http://www.gaois.ie/trm/en/

Lotyšská terminologická databáza

 • Obsahuje predovšetkým lotyšské termíny ako aj termíny z 25 ďalších jazykov rozdelených do štyroch úrovní spracovania.
 • https://term.tilde.com/

Rakúsko

 • Ústav translatológie Innsbruckej univerzity ponúka vzorku (205) spracovaných diplomových prác svojich študentov, obsahujúcu vyše 25 000 terminologických záznamov, využívajúcu klasifikáciu Lenoch. Primárne sa zameriava na nemecké termíny, no obsahuje aj anglické, francúzske, talianske a španielske ekvivalenty spolu s definíciami vo viacerých jazykoch, kontextami, zdrojmi a príbuznými termínmi.
 • http://webapp.uibk.ac.at/terminologie/trm_start.html

Švajčiarska terminologická databáza TERMDAT

Špecifické

Medzinárodný menový fond

 • Terminologická databáza obsahuje viac ako 4 500 terminologických záznamov určených pre prekladateľov MMF. Terminologické záznamy obsahujú ekvivalenty vo viacerých jazykoch bez definícií, vrátane slovných spojení a názvov inštitúcií. Je zameraná na finančníctvo a bankovníctvo, verejné financovanie a pod.
 • http://www.imf.org/external/np/term/index.asp?index=eng&index_langid=1

Electropedia - IEV Online

 • Ide o databázu Medzinárodnej elektrotechnickej komisie, ktorá on-line ponúka najviac termínov a definícií z oblasti elektrickej energie a elektroniky na svete. Obsahuje 20 000 terminologických záznamov v angličtine a francúzštine, ktoré sú rozdelené do podoblastí. Okrem termínov v týchto dvoch jazykoch tu možno nájsť ich ekvivalenty v arabčine, čínštine, nemčine, taliančine, japončine, portugalčine, poľštine, ruštine, španielčine a švédčine.
 • http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/Welcome?OpenForm

Databáza Medzinárodnej telekomunikačnej únie

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

Poľsko-anglický slovník právnych termínov PolTerm


Terminologické portály a siete

Slovenská terminologická sieť

 • Sieť vznikla z iniciatívy Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Jej cieľom je zvyšovať celkovú kvalitu, konzistentnosť a prístupnosť terminológie používanej inštitúciami EÚ a Slovenskej republiky, spolupracovať na harmonizácii terminológie, najmä pokiaľ ide o texty vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií, a aktívne zapojiť všetky zúčastnené strany do úsilia o jednoduchší, zrozumiteľnejší a jasnejší jazyk textov určených pre občanov.
 • http://ec.europa.eu/dgs/translation/sts/

Realiter - Panlatinská terminologická sieť

 • Ide o zoskupenie osôb, inštitúcií a organizácií zaoberajúcich sa terminológiou v krajinách, ktorých úradným jazykom je niektorý románsky jazyk. Cieľom siete je rozvoj románskych jazykov s ohľadom na ich spoločný pôvod a príbuzné spôsoby tvorenia nových slov pomocou spoločných projektov.
 • http://www.realiter.net/

Lexicologie, Terminologie, Traduction

 • Medzinárodná frankofónna sieť s názvom Lexicologie, Terminologie, Traduction vznikla roku 2011 na báze belgického práva s cieľom podporovať a rozvíjať výskum, publikovanie a výchovu študentov v oblasti aj v oblasti terminológie a dvojjazyčnej lexikografie s dôrazom na francúzštinu, podporovať tvorbu nástrojov na preklad a porozumenie textov vo francúzštine a taktiež rozvíjať spoluprácu vedeckých a univerzitných pracovísk.
 • http://www.ltt.auf.org/index.php

Projekt TIPPS

 • Portál nemecko-tureckého projektu ponúka odkazy na terminologické zbierky z rôznych oblastí, informácie o softvérových nástrojoch a metodologické pokyny pre terminologickú prácu. Okrem toho tu možno nájsť užitočnú bibliografiu, informácie o terminologických podujatiach, vzdelávaní, organizáciách a projektoch.
 • http://www.termportal.de/

NORDTERM

 • Asociácia severských organizácií a spoločností, ktoré sa zaoberajú terminologickou prácou, výskumom a vzdelávaním. Portál informuje o terminologických podujatiach v severských krajinách a poskytuje odkazy na elektronické slovníky obsahujúce aspoň jeden zo severských jazykov (švédčina, nórčina, dánčina, fínčina, islandčina, faerčina, grónčina, sámčina).
 • http://www.nordterm.net/wiki/en/index.php/Main_Page


Národné a nadnárodné terminologické centrá

Terminologický portál TermCoord

 • Portál zameraný na podporu tlmočníkov a prekladateľov; koordinuje terminológov Európskeho parlamentu, poskytuje glosáre a iné nástroje, organizuje semináre.
 • http://termcoord.eu/

TERMISTI

 • Portál výskumného centra TERMISTI v Bruseli, ktoré sa zaoberá aplikovanou lingvistikou so zreteľom na potreby budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Používateľ tu nájde informácie o terminologických a translatologických projektoch, vzdelávaní či terminologických produktoch.
 • http://www.termisti.refer.org/termisti.htm

Medzinárodné terminologické centrum INFOTERM

 • Cieľom centra je podporovať a koordinovať spoluprácu terminologických centier a poskytovať informácie o softvérových nástrojoch. Okrem toho tu možno nájsť užitočnú bibliografiu, informácie o terminologických podujatiach, vzdelávaní, organizáciách a projektoch.
 • http://www.infoterm.info/

Švédsky terminologický ústav TNC

 • Ústav ponúka služby v podobe harmonizovania terminológie v danom odbore či v konkrétnej organizácii. Organizuje odborné semináre a zameriava sa tiež na úpravu textov podľa švédskej jazykovej politiky.
 • http://www.tnc.se/

Dánske terminologické centrum DANTERMcentret

Estónska terminologická spoločnosť Eter

Informačný portál TERMIK

 • Maďarský portál terminologickej výskumnej skupiny na univerzite Károli Gáspár obsahuje správy o terminologickom výskume a podujatiach, ako aj odkazy na maďarskú terminologickú literatúru.
 • http://alknyelvport.nytud.hu/muhelyek/termik

Chorvátsky terminologický portál

Katalánska terminologická spoločnosť SCATERM

Katalánske terminologické centrum TERMCAT