Časté otázky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

1. Čo je vlastne terminológia?

Jazyková forma terminológia označuje v odbornom jazyku niekoľko pojmov:

  • v prvom rade ide o súbor odborných pomenovaní týkajúcich sa jednej oblasti ľudského poznania: napríklad terminológia jazykovedy, informatiky, fyziky, atď.;
  • takisto je to jedna z lingvistických disciplín, ktorá skúma a analyzuje odborné pojmy a termíny;
  • napokon sa terminológiou pomenúva činnosť získavania, analyzovania a v prípade potreby tvorby slovných foriem pre konkrétnu oblasť, v istej konkrétnej situácii tak, aby to zodpovedalo potrebám vyjadrovania používateľov, vrátane formulovania definícií.

2. Načo slúži zhromažďovanie a popisovanie termínov v terminologickej databáze?

Cieľom je zabezpečiť, aby predovšetkým odborná komunikácia prebiehala jasne a bez nedorozumení. Spoločnosť sa mení a s ňou sa mení aj jazyk a jeho slovná zásoba: neustále sa obohacuje o nové slová, iné sa prestávajú používať… Ak chceme v komunikácii používať nové pojmy tvoriace sa v ľudskej mysli a odrážajúce javy okolo nás (predmety, udalosti, procesy, vlastnosti, atď.), musíme ich jazykovo označiť slovami. Tie, ktoré sa používajú v odbornom jazyku, nazývame termíny (môžu pozostávať z 1 alebo viacerých slov). V bežnej slovnej zásobe sa nové slová tvoria spontánne, a ak si ich väčšina používateľov osvojí, objavia sa v slovníkoch. V jazyku konkrétnych vedných disciplín sa však odborníci usilujú pomenúvať často veľmi komplexné pojmy presnými jazykovými formami, pričom ich spočiatku pozná len úzky okruh ľudí, a preto ich treba propagovať, aby sa netvorili zbytočné varianty.

3. Akým spôsobom sa termíny popisujú?

Pojmy možno priblížiť viacerými spôsobmi. V prípade zložitejších pojmov je často dôležité popísať ich pomocou definovania vzťahov s inými pojmami a zároveň špecifikovaním (analýzou) najdôležitejších vlastností daného javu, pretaveného do pojmu. Najčastejšie sa termíny vysvetľujú pomocou definícií/výkladov, prípadne pomocou obrázkov. Terminologickú sústavu konkrétnej oblasti alebo oblastí možno prezentovať v rôznych terminologických produktoch: terminologickom slovníku, terminologickej databáze alebo viacjazyčnom slovníku.

4. Pre koho je STD určená?

STD je určená nielen pre odborníkov ale najmä pre širokú verejnosť, pričom jej úlohou je zhromažďovať a šíriť aktuálne termíny/pojmy. Laicky povedané, predstavuje obsiahlejší, podrobnejší a odbornejšie formulovaný "slovník cudzích slov".

5. Ako často sa STD aktualizuje?

Na rozširovaní a dopĺňaní STD sa pracuje priebežne, keďže ide o otvorený projekt a súbežne s vývojom odborného jazyka je potrebné aktualizovať aj terminologické záznamy v STD. Jednotlivé tematické okruhy termínov sa budú podľa potreby aktualizovať v rámci samostatných projektov. Používateľom odporúčame, aby si všímali dátum poslednej aktualizácie každého terminologického záznamu, ktorý nájdu v jeho pravom dolnom rohu.

6. Nakoľko spoľahlivé údaje STD obsahuje?

Terminologické informácie vložené do STD sa vzhľadom na metodiku ich získavania a spracúvania považujú za spoľahlivé. Napriek tomu používateľom odporúčamuvedený v pravom dolnom rohu), odkaz na použitú literatúru v súvislosti s definíciou a kontextom (rok vydania), prípadne charakter zdroja (diplomová práca má menšiu váhu ako monografia atď). STD predpokladá používateľa, ktorý analyzuje a posudzuje relevantnosť nájdených informácií vzhľadom na kontext ich použitia.

7. Prečo STD obsahuje dva a viac terminologických záznamov s tým istým heslovým termínom?

Metodika STD pamätá aj na to, že existujú také termíny, ktoré sa používajú vo viacerých oblastiach, ale v každej odkazujú na iný pojem. Výnimkou nie je ani jav, keď ten istý termín (jazyková forma) označuje niekoľko pojmov v tej istej disciplíne (pozri termín "terminológia"). A to sa STD snaží zachytiť pomocou viacnásobných terminologických záznamov, ktoré majú síce ten istý heslový termín, no líšia sa: 1. oblasťou použitia a/alebo 2. definíciou a/alebo 3. príbuznými termínmi. V STD napríklad nájdeme dva terminologické záznamy s heslovým termínom: jeden označuje funkciu v rámci cirkevnej hierarchie dekana a druhý funkciu univerzitného predstaviteľa. Terminologické záznamy sa okrem definície líšia príbuzným termínmi a poznámkou.

8. Ako treba chápať kategóriu v rámci STD?

STD obsahuje termíny len z niektorých oblasti v závislosti od dostupnosti terminologických zdrojov a tematického zamerania čiastkových terminologických projektov. Práve samostatné terminologické zdroje, zaradené do STD, alebo čiastkové terminologické projekty sa nazývajú kategórie.

9. Čo ak pre daný termín/pojem existuje viacero definícií? Ktorej dáva STD prednosť?

Definície sa vyberajú v závislosti od konkrétneho terminologického projektu a s prihliadnutím na ich zdroj. Ak autori považujú za potrebné, ďalšia definícia môže figurovať v terminologickom zázname ako kontext, napríklad minerálna voda, minimálna mzda, nelegálne zamestnávanie.

10. Musí terminologický záznam vždy obsahovať definíciu?

Áno, bez definície nemá terminologický záznam váhu. Jedinou výnimkou sú terminologické záznamy synoným, keďže vychádzame z predpokladu, že definícia synoným je zhodná, napríklad deoxyribonukleová kyselina

11. V koľkých jazykoch majú termíny v STD svoje ekvivalenty?

Cudzojazyčné ekvivalenty patria k nepovinným údajom, a to z toho dôvodu, že uvedenie ekvivalentu považujeme za neúplnú informáciu, ak tento nie je doplnený aspoň definíciou v príslušnom jazyku. Vzhľadom na obmedzené možnosti projektu a jeho náročnosť takáto obsiahlosť v prípade cudzojazyčného ekvivalentu neprichádza do úvahy. V STD však existujú viaceré terminologické záznamy, ktoré majú ekvivalenty vo viac ako 5 jazykoch, napr. betón.

12. Hľadám a nemôžem nájsť konkrétny termín...

Vzhľadom na súčasný stav STD môže ísť o pomerne častú situáciu, preto prosíme používateľov o trpezlivosť. V prípade záujmu o aktívne prispenie k budovaniu STD kontaktujte nás, prosíme, prostredníctvom mailu terminologia@korpus.juls.savba.sk

13. Je možné ponúknuť súbor termínov na doplnenie do STD ? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, budeme radi, keď nás budete kontaktovať na adrese terminologia@korpus.juls.savba.sk

14. Budú sa spracovávať aj terminológie z ďalších oblastí?

Áno, experimentálne sa pripravujú aj ďalšie oblasti, ktoré však NEPREŠLI fázou odborného posúdenia a jazykovej kontroly, t. j. sú v rôznej fáze ROZPRACOVANOSTI. Dané rozpracované projekty možno nájsť tu: Všetky kategórie.