Bibliografia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Bibliografia k projektu STD vrátane všeobecnejšie terminologicky ladených príspevkov

2006

LEVICKÁ, Jana: Terminografické implikácie štruktúrnej a kontextovej analýzy francúzskej a slovenskej stavebnej lexiky. Bratislava: 2006. 221 s. Dizertačná práca. Dostupné na http://korpus.juls.savba.sk/publications/block4/2007-levicka-terminologicke%20implementacie/2007-levicka-terminologicke%20implementacie.pdf

LEVICKÁ, Jana: Teoretické východiská budovania terminologickej databázy. In: Odborný preklad 2. Ed. J. Šoltýs. Bratislava: AnaPress/Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, 2006. s. 73 – 81. ISBN 80-89137-54-5.

2007

LEVICKÁ, Jana: Terminology and Terminological Activities in the Present-Day Slovakia. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Eds. J. Levická, R. Garabík. Brno: Tribun 2007. 139 – 152. ISBN 978-80-87139-05-9.

2008

LEVICKÁ, Jana: Slovenská terminologická databáza. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 3. s. 139 – 157.

LEVICKÁ, Jana: Terminology Variation: On the Concept of Synonymy in the Light of an Interlingual Analysis of a Terminology Field. In: Terminológia v odbornom preklade. Košice: Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, 2008, s. 29 – 49. ISBN 978-80-88876-18-2

LEVICKÁ, Jana: Skúšobná prevádzka Slovenskej terminologickej databázy. In: Aspekty redakčnej práce. Odborný preklad 3. Ed. E. Gromová – J. Šoltys. Bratislava: !AnaPress, 2008, s. 27 – 38. ISBN 80-89137-46-6

LEVICKÁ, Jana: Zakladajúca konferencia Slovenskej terminologickej siete. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 1. s. 53 – 55.

2009

LEVICKÁ, Jana: Analysis of 'Classical' and Legislative Definitions of for the Term Records of the Slovak Terminology Database. In: Comparative Legilinguistics, 1/2009, Poznań: Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, s. 107 – 123, ISSN 2080-5926

LEVICKÁ, Jana – CÍBIKOVÁ, Ingrid: Quo vadis, terminológia? In: Preklad a tlmočenie 8. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 121 – 128, ISBN 978-80-8083-745-7

LEVICKÁ, Jana: Terminologické teórie vo frankofónnych krajinách. In: Terminologické fórum II. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009, s. 4 –11, ISBN 978-80-8075-375-7

LEVICKÁ, Jana – ŠIMKOVÁ, Mária: Možnosti využitia projektov Oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v prekladateľskej praxi. In: Letná škola prekladu 7. Bratislava: !AnaPress, 2009, s. 149 – 169. ISBN 978-80-89137-55-8

LEVICKÁ, Jana – BALCAROVÁ, Dorota: Slovak Terminology Database. XVII European Symposium on Languages for Specific Purposes, Aarhus, Denmark, 2009 In: XVII European Symposium on LSP – Aarhus [Dánsko]: ASB, 2009. Dostupné z: http://asb.dk/article.aspx?pid=23901.

2010

LEVICKÁ, Jana: Neologizmy a terminologické plánovanie. In: Neologizmy v terminológii marketingu. Brno: Tribun, 2010, s. 70 – 81. ISBN 978-80-7399-944-5