čisté nazeranie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: podľa Kanta a kantovcov to je predstava priestoru a času ako takého, neobsahujúceho nijaký empirický predmet
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Preto čisté nazeranie obsahuje iba formu, ktorou sa niečo nazerá, a čistý pojem iba formu myslenia nejakého predmetu vôbec. Apriórne sú možné len čisté nazerania alebo pojmy, empi­rické iba aposteriórne.
Zdroj kontextu: Kant, I.: Kritika čistého rozumu. Bratislava: Pravda 1997, s. 96.
Príbuzné termíny: nazeranie², empirické nazeranie, intelektuálne nazeranie, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: pure intuition, de: reine Anschauung (die)
Poznámka: Priestor a čas sú podľa Kanta apriórne podmienky nazerania.

URL: