empirické nazeranie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: podľa Kanta a kantovcov je to také nazeranie, ktoré sa prostredníctvom pocitu vzťahuje na predmet
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Predtým sme na pojmoch priestoru a času ľahko vysvetlili, že hoci sú apriórnymi poznatkami, jednako len sa nevy­hnutne vzťahujú na predmety a umožňujú ich syntetické po­znanie nezávislé od skúsenosti. Keďže sa nám predmet môže javiť, t. j. byť predmetom empirického nazerania len prostredníctvom takýchto čistých foriem zmyslovosti, priestor a čas sú čistými nazeraniami, ktoré obsahujú apriórnu podmienku možnosti predmetov ako javov a pro­stredníctvom ktorých syntéza nadobúda objektívnu platnosť.
Zdroj kontextu: Kant, I.: Kritika čistého rozumu. Bratislava: Pravda 1997, s. 120.
Príbuzné termíny: nazeranie², čisté nazeranie, intelektuálne nazeranie, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: empirical intuition, de: empirische Anschauung (die)
Poznámka: Empirické nazeranie je možné len prostredníctvom čistého nazerania (priestoru a času). Zmyslové nazeranie je alebo čisté (priestor a čas), alebo je empirickým nazeraním toho, čo sa v priestore a ča­se na základe pocitu bezprostredne pokladá za skutočné.