morálka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: súhrn pravidiel, noriem a zvykov, ktoré ľudia určitej doby a spoločnosti prijímajú ako záväzné pre svoje správanie
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Esej Za morálku ambiguity sa začleňuje do tej línie reflexie morálky, ktorá sa zakladá na presvedčení, že morálka je možná práve vo svete bez apriórnych hodnôt a zmyslu.
Zdroj kontextu: SMREKOVÁ, D.: Morálka v znamení ambiguity. In: Filozofia, roč. 63, č. 6, 2008, s. 509-519.
Príbuzné termíny: etika, norma
Cudzojazyčný ekvivalent: en: morality
Poznámka: Morálka je súbor uznávaných mravných noriem vyplývajúcich z určitého chápania mravných hodnôt, ich povahy a hierarchie.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Moralka