predstava

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: určitý obsah vedomia ako subjektívny obraz predmetu vytvorený na základe minulej skúsenosti
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Líšil sa od hlavného prúdu slovenských vzdelancov aj svojimi predstavami o prítomnosti a budúcnosti slovanských národov, t. j. svojimi ideami o slovanstve. Pod slovanstvom mal na mysli slovanské národy, a nie predstavy o tom, čo robí Slovanov Slovanmi, teda akýsi kultúrny alebo národný esencializmus.
Zdroj kontextu: PICHLER, T.: Slovanstvo ako európanstvo: Štěpan Launer a jeho predstava modernizácie. In: Filozofia, roč. 59, č. 10, 2004, s. 697-706.
Príbuzné termíny: vedomie, pojem, myslenie, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: notion
Poznámka: Predstavy patria do zmyslového poznania (vnemy a zážitky), delia sa podľa príslušných senzorických modalít (zrakové, sluchové, čuchové, hmatové a pod.) a sú predpokladom vytvárania pojmov, myslenia a vôľového konania.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Predstava