distribúcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, marketing, distribúcia, logistika
Definícia: súbor operácií, ktorými sa tovar, resp. produkt, služba z oblasti výroby odovzdáva k dispozícii spotrebiteľovi alebo používateľovi v správnom množstve, kvalite, cene, mieste a čase
Zdroj: Viestová, K. – Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu 2012.

Príbuzné termíny: duálna distribúcia, exkluzívna distribúcia, selektívna distribúcia, extenzívna distribúcia, distribučné centrum
Cudzojazyčný ekvivalent: en: place
Poznámka: Distribúcia má dve súčasti – akvizičnú a fyzickú. Akvizičná distribúcia (akvizícia, súhrnný názov používaný na rôzne činnosti, ktoré slúžia na získavanie nových zákazníkov, predplatiteľov, inzerentov a realizáciou tovaru), v niektorých odborných prameňoch uvádzaná i ako administratívna je súčasť distribúcie, ktorej úlohou je vybrať, zabezpečiť, zorganizovať, riadiť nehmotný pohyb tovaru a služieb. To znamená tovar ponúkať, kontrahovať, finančne, právne, zmluvou zabezpečovať – čiže zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s prípravou realizácie tovaru a služieb na trhu, s komercializáciou produktu. V najnovších odborných prameňoch sa táto súčasť distribúcie nazýva aj transakčná distribúcia. Transakcia – výsledok dohovoru o výmene medzi účastníkmi trhu. Transakčná funkcia je funkciou distribúcie, ktorú realizujú účastníci distribúcie. Fyzická distribúcia je tá súčasť distribúcie, ktorá sa zaoberá reálnym zabezpečovaním hmotného pohybu tovaru a služieb. V závislosti na použitej stratégii, možno zaznamenať distribúciu exkluzívnou, intenzívnou a selektívnou.