disciplinárne opatrenie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: pracovné právo
Definícia: sankcia za disciplinárne previnenie policajta, ktorá sa ukladá najskôr v nasledujúci deň po spáchaní disciplinárneho previnenia a len do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek z nadriadených, najneskôr však do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Disciplinárnym opatrením je písomné pokarhanie, zníženie služobného platu až o 15 % na dobu najviac 3 mesiacov, zníženie hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného roka, zákaz činnosti, prepadnutie veci.
Zdroj kontextu: Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príbuzné termíny: disciplinárna právomoc, disciplinárne previnenie, disciplinárna odmena
URL: http://www.zvjs.sk/dokumenty/zbor/73 98 1 1 05.pdf