disciplinárna odmena

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: pracovné právo, správne právo, trestné právo
Definícia: určitá výhoda poskytnutá za záslužný čin alebo príkladné plnenie povinností, ktorá sa uplatňuje v rámci uplatňovania disciplinárnej právomoci
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, za ktoré sa udeľuje. Disciplinárnou odmenou je písomná pochvala, peňažný dar alebo vecný dar, mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti.
Zdroj kontextu: Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
Príbuzné termíny: disciplinárna právomoc, disciplinárne opatrenie, disciplinárne previnenie
Poznámka: Disciplinárnou odmenou podľa zákona č. 73/1998 Z. z. je:

a) písomná pochvala, b) peňažný dar alebo vecný dar, c) mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti. Disciplinárnou odmenou podľa zákona č. 475/2005 Z. z. je: a) pochvala, b) mimoriadne povolenie návštevy, c) mimoriadne povolenie telefonického volania, d) povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (ďalej len „povolenie balíka“), e) finančná odmena do výšky 70 eur, f) mimoriadne voľno na opustenie ústavu. Disciplinárnou odmenou podľa zákona č. 281/2015 Z. z. je: a) odpustenie výkonu disciplinárneho opatrenia alebo jeho časti s účinkami zahladenia, b) zahladenie skôr uloženého disciplinárneho opatrenia pred uplynutím jedného roka od jeho uloženia, c) písomná pochvala, d) zapísanie do vojenskej kroniky alebo e) vecný dar.

URL: http://www.zvjs.sk/dokumenty/zbor/73 98 1 1 05.pdf