teória kódovania a dekódovania

Z STD
Verzia z 10:24, 12. júl 2016, ktorú vytvoril Unknown user (diskusia)$7

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: masové komunikácie
Definícia: kultúrne vysvetlenie premien významu textu pri jeho odovzdávaní od komunikátora k recipientovi, ktoré sa objavujú v súvislosti s rozdielnou kultúrnou a sociálnou situovanosťou odosielateľa a recipienta
Zdroj: PODĽA Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace, Praha: Portál. 2004

Príbuzné termíny: preferované čítanie, Birminghamská škola, Frankfurtská škola
Poznámka: Ideológia sa presadzuje vytváraním a opakovaním vybraných významov a potláčaním významov iných. Ako sa deje? Hall sa to pokúsil vysvetliť v článku Encoding/Decoding (Kódovanie/dekódovanie) (1980). Ako modelový príkolad použil situáciu, v ktorej publikum sleduje médiá. Mediálne obsahy (Hall ich v duchu tradície semiotiky nazýva "texty") publikum mechanicky nepreberá, ale zaujíma k nim aktívny postoj. Publikum teda mediálny text interpretuje (dekóduje).