text

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: komunikácia
Definícia: akýkoľvek simplexný, resp. komplexný komunikát, na výstavbu ktorého boli použité znaky
Zdroj: PODĽA: Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004.

Kontext: V textoch, v ktorých ide o presviedčanie a získanie adresáta, sa využíva hodnotiaca lexika. Do hodnotiacej lexiky zaraďujeme najmä expresívne a emocionálne slová, ako aj obrazné pomenovania, ktoré sa využívajú hlavne v titulkoch.
Zdroj kontextu: Máliková, I.: Štylistický rozbor bulvárnej tlače. Diplomová práca. Trnava: Filozofická fakulta UCM 2009.
Príbuzné termíny: mediálny diskurz, kultúrne štúdiá, teória kódovania a dekódovania, analýza textu, denotácia v mediálnom texte
Cudzojazyčný ekvivalent: en: text