skepsa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofický postoj, ktorý zdôrazňuje, že nie je možné dosiahnuť hodnoverné poznanie sveta a odôvodniť objektívnu platnosť morálnych hodnôt
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: V ďalšom odôvodnení Sextos upresňuje, že skeptická (σκεπτική) filozofia je aj filozofiou hľadajúcou (ζητητική), a to na základe jej hľadačskej a skúmateľskej činnosti (τό ζητεῖν καὶ σκέπτεσθαι); je aj zdržanlivou v úsudku (ἐφεκτική) – do tohto stavu sa skúmajúci dostáva hľadaním; aj pochybovačnou (ἀπορητική), pretože vo všetkom nachádza apórie a pochybnosti (ἀπορεῖν καὶ ζητεῖν), a aj pyrrhonskou (Πυρρώνειος), pretože Pyrrhón sa odvážnejšie a zjavnejšie venoval otázkam skepsy (Pyrrh. hyp.I,7).
Zdroj kontextu: KUBOK, D.: Skepticizmus a negatívny dogmatizmus v myslení Homéra a Xenofana. In: Filozofia, roč. 69, č. 1, 2014, s. 223-235.
Príbuzné termíny: skepticizmus, poznanie, agnosticizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: skepsis
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Skepsa