myšlienka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: výsledok kognitívneho procesu myslenia, ktorým je idea, odraz vzťahov a súvislostí medzi predmetmi a javmi vonkajšieho a vnútorného sveta, formulovaná vnútornou rečou alebo vyjadrená slovom, písmom, symbolom
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Myslenie na ceste k myšlienke vlastne ani nevie, či je táto myšlienka vôbec dosiahnuteľná, či sa zjaví a či to bude tá pravá, „jeho“ myšlienka. Pre mysliteľa totiž myšlienka rozochvievajúca jeho najhlbšie vnútro nepredstavuje informáciu, nie je to objekt, fenomén. Ešte tu nie je celá, hotová, dokonca ju nevidno ani len prichádzať, a odrazu je tu. Na jednej strane napäté očakávanie, to znamená určité vynútenie príchodu, na druhej strane vpád a prekvapenie (myšlienka si vždy dáva „načas“).
Zdroj kontextu: Sucharek, P.: Totálny obraz. Chvála myslenia. In: Filozofia, roč. 71, č. 6, 2016, s. 487 – 493.
Príbuzné termíny: myslenie, poznanie, vedomie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: thought
Poznámka: Myšlienka (alebo aj nápad) je psychický obsah, akt alebo výsledok myslenia. Myšlienky sú obsahy vedomia (významové útvary), ako súdy alebo pojmy. Podľa Hegela je myšlienka to, čoho stelesnením je bytie. Podľa Wittgensteina je myšlienka logický obraz faktov. Zmyslovo vnímateľným spôsobom vyjadrenia myšlienky je veta.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1lienka