miešanie jazykov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: dvojjazyčnosť
Definícia: jav, keď dvaja bilingvisti používajú v tom istom komunikačnom akte oba svoje jazyky a vytvárajú tak zmiešaný jazyk
Zdroj: Palcútová, M.: Krátky terminologický slovník bilingvizmu. In: Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 1, s. 17 – 35.

Synonymum: miešanie kódov
Príbuzné termíny: zmiešaný jazyk, prepínanie kódov, preberanie, osvojovanie si jazyka¹, osvojovanie si jazyka², interferencia¹
Cudzojazyčný ekvivalent: en: code-mixing
Poznámka: Je výsledkom niekoľkých procesov: prepínania, preberania na úrovni spoločenstva či jednotlivcov, neúplného osvojenia si jazykov či interferencie; podľa niektorých psycholingvistov je termín miešanie kódov nadradený termínu prepínanie kódov a preberanie.
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2005/1/ks2005-1.html