miešanie kódov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: dvojjazyčnosť
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: Palcútová, M.: Krátky terminologický slovník bilingvizmu. In: Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 1, s. 17 – 35.

Synonymum: miešanie jazykov
Príbuzné termíny: zmiešaný jazyk, prepínanie kódov, preberanie, osvojovanie si jazyka¹, osvojovanie si jazyka², interferencia¹
Cudzojazyčný ekvivalent: en: code-mixing
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2005/1/ks2005-1.html