efekt záchrannej brzdy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, obchod
Definícia: jeden z reťazových efektov, ktorý vzniká tým, že manažment prijal také silné opatrenia na za­bránenie určitým nežiaducim javom, že okrem veľmi vysokých nákladov s tým spojených vzniká nebezpečenstvo, že následná náprava sa usku­toční omnoho pomalšie
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: efekt prehnanej reakcie, efekt zosilnenia, efekt biča v dodávateľských reťazcoch, forresterov efekt
Cudzojazyčný ekvivalent: en: emergency brake effect
Poznámka: Efekt záchrannej brzdy zasa môže viesť v re­ťazci k rastu efektu zosilnenia.