dopravný inšpektorát

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: orgán štátnej správy, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku premávky na pozemných komunikáciách
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Krajský dopravný inšpektorát riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej podľa tohto zákona okresnými dopravnými inšpektorátmi, vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou premávky na diaľnici, spolupôsobí pri jej riadení a vedie účastníkov cestnej premávky k dopravnej disciplíne, vybavuje v blokovom konaní podľa osobitného predpisu priestupky spáchané na diaľnici, plní úlohy policajného orgánu v trestnom konaní o trestných činoch spáchaných v súvislosti s dopravnými nehodami, spolupôsobí pri kontrole technického stavu vozidiel v premávke na diaľnici, ako aj pri sledovaní, či ich držitelia podrobujú pravidelným kontrolám technického stavu, spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s príslušnými orgánmi, obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami vo veciach bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Krajský dopravný inšpektorát je oprávnený vykonávať svoju pôsobnosť aj na ostatných cestách. Okresný dopravný inšpektorát vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky okrem premávky na diaľnici, spolupôsobí pri jej riadení a vedie účastníkov cestnej premávky k dopravnej disciplíne, plní úlohy policajného orgánu v trestnom konaní o trestných činoch spáchaných v súvislosti s dopravnými nehodami okrem dopravných nehôd na diaľnici, vedie dopravné evidencie uvedené v § 85 ods. 1 písm. b) a c), prideľuje evidenčné číslo, vydáva tabuľku s evidenčným číslom a príslušné doklady, spolupôsobí pri kontrole technického stavu vozidiel v cestnej premávke, ako aj pri sledovaní, či ich držitelia podrobujú pravidelným kontrolám technického stavu a emisným kontrolám, spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s príslušnými štátnymi orgánmi, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami vo veciach bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a vykonáva skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie. Pôsobnosť okresného dopravného inšpektorátu vykonáva na území mesta Bratislavy a Košíc príslušný krajský dopravný inšpektorát.
Zdroj kontextu: Zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
Príbuzné termíny: premávka na pozemných komunikáciách
URL: http://www.minv.sk/?legislativa-1&subor=1522