destinačný manažment

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: súbor techník, nástrojov a opatrení používaných pri koordinovanom plánovaní, organizovaní, komunikácii rozhodovacích procesov a regulácii cestovného ruchu v danej destinácii
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Synonymum: manažment destinácie, destinačný management
Príbuzné termíny: destinácia, destinačný marketing, manažment cestovného ruchu, destinácia cestovného ruchu
Cudzojazyčný ekvivalent: en: destination management
Poznámka: Jeho výsledkom sú udržateľné a konkurencieschopné produkty cestovného ruchu, spoločne používané logo, značka kvality, spoločný informačno-rezervačný systém, tvorba cenovej politiky, uskutočňovanie výskumu a zberu štatistických dát z oblasti cestovného ruchu, iniciatíva partnerstva súkromného a verejného sektoru CR a podpora vzniku profesných spolkov, združení a organizácií. Súčasťou destinačného managementu je návštevnícky management, model LAC a tzv. spektrum rekreačných príležitostí. Pozri tiež hostiteľská komunita, služby v destinácii, spoločnosť destinačného managementu.