destinačný marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: subkoncepcia marketingu cestovného ruchu, v rámci ktorej sa podnikateľské subjekty, orgány štátnej správy a miestnej samosprávy a obyvateľstva orientujú na uspokojovanie a želaní návštevníkov s cieľom dosiahnuť primeraný zisk
Zdroj: PODĽA Gúčik, M. a kol.: Krátky slovník cestovného ruchu. 2004.

Synonymum: marketing cieľového miesta
Príbuzné termíny: cieľové miesto, destinácia, marketing cestovného ruchu, marketing miesta, lokálny marketing
Poznámka: Rôznorodosť záujmových skupín zainteresovaných na rozvoji cestovného ruchu v cieľovom mieste vyvoláva potrebu spoločného koordinovaného postupu na trhu, ktorý zabezpečuje marketingová koncepcia cestovného ruchu v cieľovom mieste. Výraz destinačný marketing možno chápať aj ako – marketing geografického priestoru, teda aj ako marketing miesta, alebo marketing cieľového miesta v cestovnom ruchu (pričom autori zamieňajú termíny marketing/management destinácie).