colný priestupok

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: colný priestupok môže spáchať iba fyzická osoba, ktorá v tejto oblasti nepodniká
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Colný priestupok je zavinené konanie alebo opomenutie fyzickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom uvedeným v § 72 ods. 1.
Zdroj kontextu: Zákon č. 199/2004 Z. z. colný zákon
Príbuzné termíny: colné delikty, colná správa, priestupok
Poznámka: Za priestupok má možnosť uložiť colný orgán sankcie pokarhania, pokuty (až do 100 000 resp. do 50 000 Sk podľa konkrétnej skutkovej podstaty priestupku) alebo prepadnutia veci. Priestupok sa môže prejednať v rozkaznom konaní (pokuta do 50 000 Sk) a tiež v blokovom konaní (pokuta do 10 000 Sk). Colný priestupok prejednáva colný úrad, v ktorého územnom obvode bol colný priestupok zistený (ak keď bol zistený inde). Sankcia pokarhania prichádza do úvahy iba pri priestupku neuposlúchnutia výzvy colného úradu alebo bránenia mu v jeho činnosti iným spôsobom.
URL: http://www.zakonysr.sk/seznamy/1992004Z.html