colné delikty

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: colné priestupky a colné delikty podnikateľov
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Colný delikt je konanie alebo opomenutie fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom podľa § 72 ods. 1.
Zdroj kontextu: Zákon č. 199/2004 Z. z. colný zákon
Príbuzné termíny: colný priestupok, colná správa
Poznámka: Osobitosťou je, že skutkové podstaty sú pre všetky colné delikty rovnaké a posúdenie, o aký delikt ide, závisí od zodpovedného subjektu (fyzická osoba alebo podnikateľ). Za colný delikt podnikateľa (podnikateľom môže byť fyzická aj právnická osoba) môže colný úrad uložiť sankciu pokuty (je určená podľa konkrétnych porušení zákona do 3 mil. resp. do 1,5 mil.) a prepadnutie veci či tovaru. Colný delikt podnikateľa prejednáva colný úrad, v ktorého územnom obvode má porušovateľ trvalý pobyt alebo sídlo, inak ten úrad, v ktorého územnom obvode bol colný delikt spáchaný alebo zistený.
URL: http://www.zakonysr.sk/seznamy/1992004Z.html