colná správa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: činnosť smerujúca k realizácii sadzobných a iných opatrení zavedených pre obchod s tovarom medzi Európskou úniou a inými štátmi na území Slovenskej republiky
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: colné delikty, colný priestupok
Poznámka: Orgánmi štátnej správy v colníctve sú Ministerstvo financií SR, Colné riaditeľstvo SR, colné úrady a colný kriminálny úrad. Colné riaditeľstvo SR vykonáva svoju pôsobnosť na celom území SR. Colné úrady vykonávajú svoju pôsobnosť v územných obvodoch, ktoré sú uvedené v prílohe k zákonu č. 652/2004 Z. z. Organizačnými zložkami colného úradu sú pobočky colného úradu a colné stanice. Do pôsobnosti colných úradov patrí aj objasňovanie a prejednávanie priestupkov, colných deliktov, ako aj odhaľovanie trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov a zisťovaním ich páchateľov.
URL: http://www.zakonysr.sk/seznamy/1992004Z.html