agent

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: príslušník policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu, ktorý na základe príkazu prokurátora alebo súdu utajeným pôsobením v kriminálnom prostredí prispieva k odhaľovaniu, zisťovaniu a usvedčovaniu páchateľov zločinov, trestných činov uvedených v treťom dieli ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: agent provokatér, použitie agenta na objasnenie trestných činov
Cudzojazyčný ekvivalent: en: agent
Poznámka: Pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov korupcie môže byť agentom aj iná osoba ako príslušník policajného zboru ustanovená prokurátorom na návrh policajta alebo príslušníka policajného zboru povereného ministrom vnútra Slovenskej republiky.
URL: http://www.minv.sk/swift data/source/mvsr/dokumenty/pravne normy/trestny poriadok.doc