policajný zbor

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti, vrátane jej organizovaných a medzinárodných foriem
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007.

Kontext: Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda. Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Policajný zbor plní tieto úlohy: spolupôsobí pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku; zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta republiky a ďalších osôb určených vládou, bezpečnosť osôb, ktorým sa pri ich pobyte na území Slovenskej republiky poskytuje osobná ochrana podľa medzinárodných zmlúv, a ochranu určených objektov; odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov; spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií; vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a preverovanie oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a o ostatných podnetoch na trestné stíhanie; vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu; zabezpečuje ochranu štátnej hranice, ak osobitný predpis neustanovuje inak; zabezpečuje ochranu objektov osobitného významu; spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie; dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení; odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky objasňuje a prejednáva; vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach; poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu.
Zdroj kontextu: Zákon č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore
Príbuzné termíny: polícia, poriadková jednotka Policajného zboru
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: policejní sbor
Poznámka: Vo všeobecnosti možno pôsobnosť Policajného zboru vymedziť ako spoločenské vzťahy pri ochrane spoločnosti a jednotlivých osôb pred nebezpečenstvom, ktoré narúša bezpečnosť a verejný poriadok. Do pojmu bezpečnosť právna teória zahŕňa: bezpečnosť štátu a jeho inštitúcií, život, zdravie, slobodu a česť jednotlivca, ochranu majetku. Policajný zbor je štátnym orgánom sui generis. Jeho pôsobnosť sa realizuje v troch úrovniach, v ktorých plní úlohy na úseku ochrany života, bezpečnosti osôb a majetku, odhaľovania trestných činov, úlohy ochrany štátnej hranice a pri zabezpečovaní verejného poriadku (v minulosti bola táto pôsobnosť v právnej teórii označovaná ako zložka štátneho mechanizmu), úlohy orgánu činného v trestnom konaní, a to tak v rámci útvarov justičnej polície, ako aj v rámci útvarov, ktoré plnia úlohy policajného orgánu a úlohy orgánu štátnej správy v rozsahu vymedzenom v osobitných zákonoch. Policajný zbor pôsobí na celom území Slovenskej republiky a pri ochrane vnútorného poriadku a bezpečnosti má všeobecné postavenie. Vo vzťahu k iným ozbrojeným zborom alebo neštátnym políciám sa v jeho činnosti uplatňuje zásada subsidiarity, to znamená, že Policajný zbor plní pri ochrane vnútorného poriadku a bezpečnosti tie úlohy, ktoré nepatria do pôsobnosti iných orgánov alebo obcí. Policajný zbor je organizovaný jednak v rámci vnútornej horizontálnej štruktúry a jednak vertikálne. Horizontálnu štruktúru Policajného zboru tvoria služby Policajného zboru, ktoré predstavujú jednotlivé úseky činnosti Policajného zboru. Službami Policajného zboru sú napr. služba kriminálnej polície, služba finančnej polície, služba poriadkovej polície, služba dopravnej polície. Uvedené služby Policajného zboru sú organizované v rámci útvarov Policajného zboru. Útvarmi Policajného zboru, ktoré sú organizované vertikálne, spravidla podľa organizácie súdov, sú krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru.
URL: http://www.minv.sk/swift data/source/mvsr/dokumenty/pravne normy/pz.doc