acquis Schengen

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: právo, medzinárodné právo, európske právo, acquis spoločenstva
Definícia: systém právnych noriem európskeho práva, ktorý upravuje právne postavenie cudzincov na území taxatívne stanovených štátov Európy, predovšetkým ich vstup na územie, pobyt a vycestovanie z územia, systém sankcií za protiprávny pobyt, spoluprácu štátnych orgánov pri kontrole cudzineckého režimu s cieľom eliminovať nelegálnu medzinárodnú migráciu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: V rámci Amsterdamskej zmluvy bolo Schengenské acquis začlenené do Zmlúv o Európskej únii, čím nadobudlo inštitucionálny a právny rámec a stalo sa súčasťou acquis Spoločenstva.
Zdroj kontextu: https://www.minv.sk/?schengensky.
Príbuzné termíny: systém acquis Schengen, Schengenský informačný systém, Európska únia, štrukturálna stránka systému acquis Schengen, temporálne hľadisko systému acquis Schengen, teritoriálne hľadisko systému acquis Schengen, funkcionálna stránka systému acquis Schengen
Poznámka: Hlavným cieľom Schengenskej dohody bolo postupné odstránenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskych spoločenstiev a umožnenie voľného pohyb osôb, tovaru a služieb.