temporálne hľadisko systému acquis Schengen

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: medzinárodné právo
Definícia: vývoj systému od druhej polovice 50-tych rokov minulého storočia až po súčasnosť
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: systém acquis Schengen, teritoriálne hľadisko systému acquis Schengen
Poznámka: Vývoj schengenského systému bol zložitý a odzrkadľoval posuny v chápaní slobody pohybu osôb v jednotlivých etapách vývoja európskej integrácie. Vývoj acquis Schengen rozdeľujeme do etapy propedeutickej (od roku 1957 do 13. 6. 1985), etapy akceptačnej (od 14. 6. 1985 do 18. 6. 1990), etapy konštitutívnej (od 19. 6. 1990 do 30. 4. 1997), etapy inkorporačnej (od 1. 5. 1997 do 31. 12. 1999) a etapy univerzálnej (od 1. 1. 2000 po súčasnosť).