Amsterdamská zmluva

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: právo EÚ
Definícia: zmluva prijatá v októbri 1997 v Amsterdame na konferencii zástupcov členských štátov Európskej únie, ktorou sa pozmeňuje Zmluva o Európskej únii, Zmluva o založení Európskych spoločenstiev a niektoré súvisiace akty
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: zmluva, Európska únia, Maastrichtská zmluva, acquis Schengen, acquis communautaire
Poznámka: Platnosť nadobudla 1. 5. 1999. Amsterdamská zmluva obsahovo i štrukturálne zachovala základnú kontinuitu s predchádzajúcou právnou úpravou, tak ako vyplynula z Maastrichtskej zmluvy. Zásadnú zmenu priniesla pri postupnom vytváraní priestoru slobody, bezpečnosti a práva v ustanoveniach hlavy IV. Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, kde sú vymedzené základné princípy vízovej, azylovej, prisťahovaleckej a inej politiky vzťahujúcej sa na slobodný pohyb osôb. Ďalšou významnou zmenou bolo začlenenie schengenského acquis do práva Európskej únie, čím sa stal acquis Schengen súčasťou acquis communautaire a je pre kandidátske krajiny na vstup do Európskej únie záväzné.
URL: http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/dat/11997D/word/11997D.doc