Slovenské odborné názvoslovie

Mesačník Slovenské odborné názvoslovie vydávalo Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied pod vedením hlavného redaktora Jána Horeckého v rokoch 1953 – 1961 (9 ročníkov).

Jednotlivé čísla mali rozsah približne 30 strán a uverejňovali odborné články a štúdie o stave slovenskej terminológie a terminologickej práce, o všeobecných otázkach terminológie, ako aj o terminológiách jednotlivých odborov, pričom zahŕňali oblasť prírodných, spoločenských a humanitných vied, ako aj techniky.

Časopis uverejňoval predovšetkým súpisy termínov a terminologické slovníky s definíciami, v samostatnej rubrike potom poznámky a diskusie o aktuálnych terminologických otázkach.

V rubrike Správy vychádzali recenzie odborných aj populárnovedeckých publikácií, a to domácich i zahraničných, posudky jazykovej úrovne vydávaných pôvodných a prekladových diel, a tiež krátke správy o aktuálnych udalostiach v oblasti terminológie.