Databáza terminologických prác J. Horeckého

Databáza terminologických prác J. Horeckého, ktorá sa stále dopĺňa a rozširuje, predstavuje jeden z výstupov projektu VEGA č. 2/0114/15 s názvom Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku. Obsahuje nielen bibliografické údaje a anotácie k vyše 1300 textom Jána Horeckého (1920 – 2006) zameriavajúcim sa priamo alebo okrajovo terminológiou. Štúdie, referáty, recenzie, jazykové posudky, správy či drobničky sú voľne dostupné vo formáte PDF. Veľkú časť textov sa riešiteľom projektu podarilo získať vďaka spolupráci s pracovníkmi odboru Služby MVS Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Zaradené texty z rokov 1947 až 2000 zahŕňajú širokú škálu praktických i teoretických otázok týkajúcich sa termínu, pojmu, ich definície a vzájomného vzťahu, rozvoja slovenskej terminológie, ako aj prehľad o histórii a správy o aktuálnych udalostiach na poli slovenskej i zahraničnej terminologickej práce. Okrem výsostne terminologicky zameraných textov boli do databázy zaradené aj články na tému slovotvorby, ktorú možno označiť za ťažiskovú v celoživotnom jazykovednom diele J. Horeckého a ktorú úzko prepojil so svojou terminologickou teóriou a praxou.

Terminologické dielo J. Horeckého vo forme tejto databázy ponúka odbornej i laickej verejnosti nápovedu, ba až návod ako postupovať pri tvorbe a ustaľovaní slovenskej terminológie aj v 21. storočí.

V databáze možno vyhľadávať v prvom rade na základe názvu či žánru článku, v druhom rade na základe niektorého kľúčového slova alebo zaradenia do tematickej oblasti zahrnutej do smernice č. 27/2006-R Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a priradených kľúčových slov.