Československý terminologický časopis

Dvojmesačník Československý terminologický časopis vychádzal vo Vydavateľstve Slovenskej akadémie vied pod vedením hlavného redaktora Jána Horeckého ako orgán Československej ústrednej terminologickej komisie pri prezídiu ČSAV v rokoch 1962 – 1966 (5 ročníkov). Jeho oficiálnym zameraním bolo „upevňovať kontakty medzi češtinou a slovenčinou“.

Jednotlivé čísla mali rozsah približne 60 strán. V časopise boli publikované odborné články a štúdie, a to domáce i prekladové, diskusie, správy a posudky s podobným odborným záberom ako predchádzajúci mesačník Slovenské odborné názvoslovie (prírodné, spoločenské, humanitné vedy, technika), približne dvojnásobne sa však rozšíril celkový objem príspevkov.