Prehľad výkladových a prekladových terminologických slovníkov

Zoznam výkladových a prekladových terminologických slovníkov a špecializovaných encyklopédií, ktorý sa bude dopĺňať a aktualizovať priebežne, poskytuje odbornej i laickej verejnosti informácie o takmer 400 existujúcich slovenských lexikografických a terminografických dielach.

Používateľ nájde pri každom diele zahrnutom do zoznamu bibliografické údaje, údaje o jazyku, respektíve jazykoch daného diela, a krátku anotáciu. Z hľadiska tematického boli tieto diela dvojstupňovo klasifikované podľa smernice č. 27/2006-R, ktorú vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 21. decembra 2006. Zoznam obsahuje diela z oblasti spoločenskovedných, humanitných, prírodných, lekárskych a pôdohospodárskych vied, ale aj terminografické spracovanie odbornej slovnej zásoby techniky či športu.

V tomto zozname je možné vyhľadávať na základe tematickej oblasti a jazyka (najčastejšie je okrem slovenčiny zastúpený anglický, český, latinský, ruský, poľský, slovinský, nemecký a francúzsky jazyk).

Terminologické zdroje v slovenčine vo forme databáz, ktoré sú verejnosti prístupné v elektronickej podobe prostredníctvom internetu, sú zahrnuté a opísané v sekcii Terminologické linky.