zánik patentu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO, patent
Definícia: nastáva a) uplynutím platnosti patentu, b) márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie udržiavacieho poplatku, c) dňom účinnosti vzdania sa patentu podľa § 30 ods. 2 patentového zákona
Zdroj: Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).

Príbuzné termíny: patent, zrušenie patentu