zrušenie patentu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: duševné vlastníctvo, patent
Definícia: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zruší patent, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo z úradnej moci preukáže, že a) neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa § 5 až 9; b) vynález nie je v patente opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť; c) predmet patentu presahuje obsah prihlášky v jej pôvodnom znení; to platí aj v prípade, ak predmet patentu udeleného na základe vylúčenej prihlášky presahuje obsah pôvodného znenia prihlášky; d) rozsah ochrany vyplývajúcej z patentu bol rozšírený; e) majiteľ nemá právo na riešenie podľa § 10 ods.1 a 3, § 11 ods.1 a 4 alebo § 12 ods.1; f) neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa predpisov platných v čase jeho udelenia
Zdroj: Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.