vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, OCHRANNÁ ZNÁMKA
Definícia: Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR podľa predpisov platných v čase jej zápisu
Zdroj: Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Príbuzné termíny: zrušenie ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky