podanie patentovej prihlášky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO, patent
Definícia: uskutočňuje sa podaním úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom jazyku
Zdroj: Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).

Príbuzné termíny: patent, deň podania patentovej prihlášky
Poznámka: Posudzuje sa podľa obsahu a musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva. Podanie v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby zástupcu podľa osobitného predpisu, ak je účastník konania zastúpený.