deň podania patentovej prihlášky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: doručenie alebo doplnenie podania, ktoré obsahuje údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku, umožňujú identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom, a obsahuje aj časť, ktorá sa javí ako opis
Zdroj: Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Patentový zákon).

Príbuzné termíny: patent