modalita²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: u Kanta jedna zo štyroch tried súdov umu, obsahujúca kategórie možného, skutočného a nevyhnutného
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Podľa Kanta je modalita spoločná vlastnosť možnosti, existencie, nevyhnutnosti, nemožnosti, neexistencie a náhodnosti. Podľa modality možno súdy deliť na problematické súdy (že niečo môže byť), asertorické súdy (že niečo je) a apodiktické súdy (že niečo je nevyhnutne). Modalita je jedným z kritérií, podľa ktorých Kant utvoril svoju tabuľku kategórií.
Zdroj kontextu: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvm/modalita_kant_i.html
Príbuzné termíny: modalita¹, modalita³
Cudzojazyčný ekvivalent: en: modality, de: Modalität (die)
Poznámka: Kant rozlišuje štyri skupiny foriem súdov (reprezentujú formy nášho myslenia), v rámci ktorých vyčleňuje vždy tri podskupiny: 1. kvantita súdov (rozsah ich platnosti): všeobecné, zvláštne, jedinečné; 2. kvalita (platnosť alebo neplatnosť súdov): kladné, záporné, nekonečné; 3. relácia (druh vzťahu): podmienené, nepodmienené, vylučujúce; 4. modalita (druh platnosti vzťahu): domnievajúce sa, tvrdiace, nutné.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Modalita (filozofia)