majiteľ patentu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PATENT
Definícia: právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v patentovom registri Úradu priemyselného vlastníctva, ak súd nerozhodne inak
Zdroj: 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príbuzné termíny: rozsah ochrany patentu, zrušenie patentu
URL: https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-1-koncepty-271