jav

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: predstava, v ktorej sa nám nejaká vec ukazuje prostredníctvom zmyslového vnímania
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: V užšom zmysle je jav súhrn vlastností a vzťahoch nejakého predmetu, ktoré sú nám dané prostredníctvom zmyslového nazerania, bezprostrednej skúsenosti – v dialektickom protiklade k podstate. Jav zahrnuje tak nepodstatné, to znamená jednotlivé, náhodné, premenlivé, ako aj podstatné, to znamená všeobecné, nevyhnutné, relatívne, stále; obe súčasti treba od seba odlíšiť pomocou ďalšej myšlienkovej analýzy, čím poznanie preniká od javu k podstate.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofia a prírodné vedy. Bratislava: Pravda 1987.
Synonymum: fenomén
Príbuzné termíny: poznanie, skúsenosť, empíria
Cudzojazyčný ekvivalent: en: phenomenon
Poznámka: Už starí grécki filozofi si uvedomovali, že zmyslami nepoznávame samy veci, ale iba ich javy. Podľa Kanta poznávame iba javy, pričom veci osebe ostávajú nepoznateľné. Naproti tomu Hegel vidí v jave prejav samej podstaty veci, ku ktorej v myslení postupne dospievame. Fenomenológia začína svoje skúmania obmedzením sa na fenomény v našom vedomí.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Jav