frazeologické slovníky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov)

Oblasť: lingvistika
Definícia: slovníky, v ktorých sa uvádzajú a vysvetľujú frazémy daného jazyka
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. Stimul: Bratislava 1995.

Kontext: Osobitným článkom vo vývinovom reťazci slovenskej frazeografie je Slovenský frazeologický slovník P. Tvrdého, ktorý vyšiel až v dvoch vydaniach v tridsiatych rokoch 20. storočia (1. vyd. Trnava 1931, 2. vyd. Prešov-Praha 1934-37). Dôležitejšie v sledovaných súvislostiach je to, že ide o prvý špecifikovaný frazeologický slovník slovenčiny. Rozbory síce ukázali, že pod týmto názvom ešte nenájdeme slovník slovenských frazém (porov. Mlacek, 1969), frazeologický slovník v dnešnom chápaní, že je to skôr slovník slov dokladaných v kontextoch, podľa autora teda vo frázach, ale rovnako zreteľne sa v nich ukázalo, že v slovníku je veľa frazém a že rovnako pozoruhodné je aj ich spracovanie. V týchto súvislostiach sa ako dôležitý rozmer ukazuje tá skutočnosť, že frazémy sa vyskytujú vlastne vo všetkých zložkách lexikografického spracovania.
Zdroj kontextu: Mlacek, J.: Trinásť zastavení v histórii slovenskej frazeografie a paremiografie. In: Studia Academica Slovaca 30. Bratislava: Stimul 2001. 539 s.
Príbuzné termíny: frazeologická bibliografia, dvojjazyčné frazeologické slovníky, frazeografia, zbierky frazém
Cudzojazyčný ekvivalent: en: phraseological dictionaries
Poznámka: Podľa toho, v akom rozsahu sa uvádzajú jednotlivé frazémy jazyka a tiež podľa toho, ako všestranne a do akej hĺbky a detailov sa popisujú frazémy, rozlišujeme úplný slovník alebo výberový, resp. malý frazeologický slovník. Usporiadaním frazeológie podľa tematických okruhov vzniká vecno-tematický frazeologický slovník, vzhľadom na historické a etymologické aspekty historicko-etymologický slovník a iné. Pri každom frazeografickom spracovaní treba vyčleniť tri centrálne problémy: výber frazeologizmov, spracovanie alebo interpretácia vybraných frazém, triedenie alebo ich usporiadanie v slovníku.
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka terminologia/