frazeografia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov)

Oblasť: lingvistika
Definícia: teória a prax zostavovania a spracovania frazeologických slovníkov
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. Stimul: Bratislava 1995.

Kontext: Prvé zastavenie v tomto putovaní históriou našej paremiografie a frazeografie patrí Danielovi Sinapiovi Horčičkovi, ktorý v poľskom Leszne vydal neveľkú zbierku prísloví, gnóm, sentencií a ďalších podobných útvarov určených jeho slovenským aj poľským študentom, a to pod názvom Neoforum Latino-Slavonicum. Zbierka nemá dátum vydania, bádatelia paremiológie aj barokovej literatúry sa však zhodujú v tom, že vyšla v roku 1678.
Zdroj kontextu: Mlacek, J.: Trinásť zastavení v histórii slovenskej frazeografie a paremiografie. In: Studia Academica Slovaca 30. Bratislava: Stimul 2001. 539 s.
Príbuzné termíny: frazeologické slovníky, dvojjazyčné frazeologické slovníky, frazeologická parametrizácia, frazeologický nominatív, kodifikované frazémy
Poznámka: Slovníkové spracovanie frazeológie má na Slovensku dlhšiu tradíciu a je spojené s dvojjazyčnými i viacjazyčnými slovníkmi, ktoré spolu s lexikou uvádzajú aj istý výber frazeológie. Takýto charakter má napr. práca Daniela Sinapia Horčičku Neoforum Latino-Slavonicum (1678), Idiotikon Slovacicum (1808) J. Ribaya, Frazeológia latinsko-nemecko-maďarsko-slovenská z roku 1750 zostavená F. Wagnerom. Časť slovenských prísloví z Horčičkovej zbierky prevzal a preložil do češtiny Pavol Doležal. Na jeho knihu Grammatica Slavico-Bohemica (1746) nadviazal A. Bernolák dielom Slovenská gramatika (Grammatica Slovaca 1790), kde v kapitole Adagia Slavica uvádza 521 ustálených výrazov. V dodatku k ďalšej práci Etymologia vocum Slavicarum (1791) uvádza ešte okolo 230 frazeologických jednotiek, zväčša odlišných od prvej zbierky (Adagia...). Do svojho celoživotného diela Slowár slovenskí, česko-laťinsko-ňemecko-uherskí (1825 – 1827) zakomponoval obe zbierky frazeológie. Slowár obsahuje okolo 2800 jednotiek. Aj v súčasnej slovenskej frazeografii prevládajú prekladové slovníky, kým ucelený slovníkový opis slovenskej frazeológie ešte stále chýba. Samotný termín frazeografia sa vydeľuje až v novšom období na pozadí pojmu lexikografia. Jeho vyčlenenie sa opiera o skutočnosť, že spracovanie frazeologických slovníkov má v porovnaní s inými lexikografickými opismi viaceré celkom špecifické postupy a ciele.
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka terminologia/