environmentálny trh

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: trh tovarov a služieb súvisiacich s tvorbou a ochranou životného prostredia človeka, je súčasťou trhu v širokom slova zmysle trhovej ekonomiky
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Kontext: Environmentálny trh je komplex dopytu a ponuky investičných celkov, strojových a technologických uzlov, materiálov dlhodobej spotreby finálnych spotrebných predmetov a služieb, ktoré umožňujú ochranu a rozvoj životného prostredia človeka, nemajú negatívny vplyv na životné prostredie človeka, nepoškodzujú prírodu, nenarušujú ekologické zákonitosti.
Zdroj kontextu: Zapletal, V. Environmentálna ekonómia. Bratislava. Merkury. 2006.
Príbuzné termíny: trh, environmentálny marketing, environmentálne vhodný produkt
Poznámka: Subjektmi environmentálneho trhu sú spotrebitelia, občania, organizácie, štátne orgány, ktoré súborne tvoria dopyt po tovaroch a službách pozitívne vplývajucich na životné prostredie človeka. Na strane druhej sú producenti takýchto tovarov a služieb, ich dovozcovia a vývozcovia. Dopyt po envirotovaroch vytvára štát, podniky, obce,občan, ktorí majú a chcú zabezpečiť environmentálnu nenáročnosť, neškodnosť,technológiu produktov, tovarov, služieb v súlade s enviro predpismi štátu, regiónu, obce i na základe osobného poznania škodlivosti niektorých produktov, technologických postupov.