cestovný doklad

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: medzinárodné súkromné právo
Definícia: verejná listina, ktorú vydáva príslušný štátny orgán osobe, ktorá ňou preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti obsiahnuté v údajoch uvedených v cestovnom doklade a oprávňuje osobu prekročiť štátnu hranicu za účelom trvalého alebo dočasného pobytu v cudzine a jej návratu do domovského štátu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: doklad totožnosti, listina¹, technické prostriedky na kontrolu pravosti cestovných dokladov, kontrola cestovného dokladu, náležitosti cestovného dokladu, cestovný pas
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: cestovní doklad
Poznámka: V súčasnosti je vo vyspelých štátoch sveta fakultatívna pasová sústava, t. j. občania, ktorí majú záujem o vydanie cestovného dokladu, majú právo, nie však povinnosť štátne orgány požiadať o vydanie cestovného dokladu. Cestovný doklad má štyri funkcie: je verejnou listinou, ktorú vydáva kompetentný štátny orgán, oprávňuje jeho držiteľa vycestovať z územia domovského štátu, slúži ako preukaz totožnosti jeho držiteľovi, podmieňuje vydanie víza štátnym orgánom cudzieho štátu, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak.