bezvízový režim Slovenskej republiky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, správne právo, zamestnanosť, vízová politika
Definícia: systém medzinárodných zmlúv, ktoré upravujú vstup, pobyt a vycestovanie štátnych občanov zmluvných strán na taxatívne stanovené cestovné doklady bez povinnosti žiadať o udelenie víz štátne orgány zmluvných strán
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: bezvízový cudzinec, vízový režim Slovenskej republiky, vízová politika Slovenskej republiky
Poznámka: Okrem zásad bezvízového režimu ovplyvňujú uvedený režim aj nasledujúce faktory: štátna príslušnosť cudzinca, druh platného cestovného dokladu, doba pobytu cudzinca, dôvod pobytu cudzinca. Bezvízový režim sa vzťahuje vždy na inštitút štátneho občianstva. Napriek tomu, že štátne občianstvo je inštitútom vnútroštátneho práva, medzinárodné právo s ním spája významné právne následky a výhody. Len fyzická osoba, ktorá je občanom niektorého štátu, má zabezpečenú plnú účasť na taxatívne stanovených výhodách a bezvízový režim patrí k takýmto výhodám. Čiastočné alebo úplné pozastavenie realizácie bezvízového režimu je možné z dôvodov bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany zdravia alebo iných závažných dôvodov. O zavedení alebo zrušení spomenutých opatrení sa musia zmluvné strany, ktorých sa opatrenie týka, bezodkladne informovať diplomatickou cestou. Také opatrenia nadobudnú platnosť dňom ich oznámenia. V prípade zmien v platných cestovných dokladoch alebo zavedenia nových cestovných dokladov si zmluvné strany bezvízového režimu diplomatickou cestou vymenia ich vzory a informácie o spôsobe ich používania. Lehota na výmenu informácií je 30 – 60 dní pred nadobudnutím platnosti týchto cestovných dokladov.