blokové konanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: zjednodušený, skrátený a neformalizovaný spôsob prejednania priestupku
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007.

Príbuzné termíny: pokuta
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: blokové řízení
Poznámka: Jeho využitie je podmienené spoľahlivosťou zistenia priestupkovej veci a ochotou priestupcu blokovú pokutu zaplatiť. Bloky vydáva Ministerstvo financií SR a od daňového úradu ich odoberajú orgány oprávnené ukladať a vyberať pokuty. Blok na pokutu nezaplatenú na mieste s poučením o spôsobe zaplatenia, lehote a následkoch nezaplatenia pokuty sa vydá v prípade priestupcovej ochoty pokutu zaplatiť, ak nemá pri sebe hotovosť. Blokovo prejednávajú priestupky orgány Policajného zboru, obce, orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, orgány hygienickej služby, orgány Železničnej polície a iné zákonom na to splnomocnené orgány. Proti uloženiu pokuty sa nemožno odvolať.