bezdomovec

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, medzinárodné právo
Definícia: fyzická osoba, ktorá nemá štátne občianstvo žiadneho štátu, alebo ktorá stratila svoje štátne občianstvo a nenadobudla nové, alebo ktorá nemala vôbec štátne občianstvo
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Synonymum: apolita, apatrid
Príbuzné termíny: štátne občianstvo, bezdomovectvo
Cudzojazyčný ekvivalent: uk: апатрид, uk: особа без громадянства, ru: апатрид, ru: лицо без гражданства
Poznámka: Bezdomovectvo vzniká v dôsledku nejednotnej medzinárodnoprávnej úpravy nadobúdania štátneho občianstva a z toho vyplývajúcej rôznosti vnútroštátnych pravidiel riešiacich uvedenú problematiku. Nad bezdomovcami nevykonáva žiadny štát diplomatickú ochranu, t. j. v prípade, že štát vo vzťahu k bezdomovcovi poruší medzinárodné právo, druhý štát (štát trvalého pobytu) nemôže prevziať jeho nárok a uplatňovať ho voči povinnému štátu ako svoj vlastný, pretože nie je jeho štátnym občanom. Bezdomovcom od narodenia sú deti bezdomovcov, ktoré sa narodili na území štátu uplatňujúceho zásadu ius sanguinis. Bezdomovci sú tiež osoby, ktoré pri narodení nadobudli štátne občianstvo, ale neskôr ho stratili bez toho, aby nadobudli iné štátne občianstvo. Bezdomovci podliehajú jurisdikcii štátu, na území ktorého žijú, ale nemajú politické práva, ani nárok na právnu ochranu, ani nárok na ochranu niektorého iného štátu. Štát ich nemusí na svoje územie prijať. Pokiaľ ich prijme, môže im poskytnúť obdobné práva, ako majú cudzinci, môže im na ich žiadosť udeliť štátne občianstvo, ale môže ich aj vypovedať, prikázať im určité miesto pobytu ap. V praxi väčšiny štátov sa postavenie apolitov do veľkej miery podobá právnemu postaveniu cudzincov s tým rozdielom, že apoliti nepožívajú diplomatickú ochranu, ani výhody, ktoré pre jednotlivcov prostredníctvom štátu plynú z medzinárodného práva.