bankový šek

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: finančná inštitúcia, banka, finančné služby
Definícia: šek, ktorý vy­stavuje banka na základe existencie dostatoč­ného množstva prostriedkov na účte podnika­teľa alebo ho môže vystaviť bez existencie tohto účtu, ak podnikateľ proti vystaveniu šeku zložil hotovosť, v prípade bankového šeku má dodávateľ istotu, že bude vyplatený
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: šek, šek², súkromný šek, zúčtovacie šeky, pokladničný šek, cestovný šek, križovaný šek